Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

 

Az ördögűző bencés-érem kezdőbetűinek feloldása által három imádságot kapunk

 

A kereszt feliratai a kereszt szárainak találkozásánál:

 

 

Crux Sancti Patris BenedictiKép

 

Azaz:

Szent Benedek atya keresztje

 

A körirat:

 

Vade Retro Satanas,

Non Suade Mihi Vana,

Sunt Mala Quae Libas,

Ipse Venemum Bibas

 

Azaz:

Takarodj Sátán,

ne késztess hiábavalóságokra;

rossz, amelyekkel kínálsz,

a mérget idd magad!

 

A keresztben:

 

 

Crux Sacra Sit Mihi Lux,

Non Draco Sit Mihi Dux

 

Azaz:

A szent kereszt legyen fényességem, ne a sárkány legyen vezérem!

 

 

 A fatimai Szentháromság-templomban a papsággal és a szerzetesekkel elmondott vesperás után XVI. Benedek az alábbi imádsággal ajánlotta fel a papságot Szűz Mária Szeplőtelen szívének:
 

Szeplőtelen Anyánk, ezen a kegyelmekben gazdag helyen, ahová Fiad Jézus, az örök és legfőbb pap szeretete hívott össze minket mint fiakat a Fiúban és az Ő papjait, anyai Szívednek szenteljük magunkat, hogy hűen teljesítsük az Atya akaratát.

 

Tudatában vagyunk, hogy Jézus nélkül semmi jót nem tehetünk (vö. Jn 15,5),

és csakis Őáltala, Ővele és Őbenne leszünk a világ számára az üdvösség eszközei.

 

Szentlélek Jegyese, eszközöld ki számunkra a Krisztusban való átalakulás felbecsülhetetlen ajándékát! A Lélek ugyanazon ereje által, amely téged árnyékával beborítva az Üdvözítő Anyjává tett, segíts, hogy Fiad, Krisztus bennünk is megszülessen. Hogy így az egyház szent papok révén újulhasson meg, akik átalakultak Annak kegyelméből, Aki újjáalkot mindent.

 

Irgalmasság Anyja, Fiad Jézus hívott meg minket, hogy olyanok legyünk, mint Ő:

a világ világossága és a föld sója (vö. Mt 5,13-14).

 

Segíts hathatós közbenjárásoddal, hogy soha ne áruljuk el e nemes hivatást,

hogy ne engedjünk önzésünknek, a világ hízelgésének és a Gonosz sugallatainak.

 

Őrizz bennünket tisztaságoddal, óvjál minket alázatoddal, és boríts be minket anyai szereteteddel, mely a neked szentelt lelkek sokaságában tükröződik, akik igazi lelki anyává váltak számunkra.

 

Egyház Édesanyja, mi, papok olyan pásztorok kívánunk lenni, akik nem magukat legeltetik, hanem Istennek adják magukat testvéreikért, s ebben lelik örömüket.

Nemcsak szóban, hanem életünkkel kívánjuk alázatosan elismételni nap mint nap,

hogy „itt vagyok”.

 

A te vezetéseddel az Isteni Irgalmasság apostolaivá akarunk lenni, akik boldogan mutatják be minden nap az oltáron a Szent Áldozatot, és kínálják fel az azt kérőknek

a kiengesztelődés szentségét.

 

Szószólónk, kegyelem közvetítője, aki teljességgel elmerülsz Krisztus egyetlen egyetemes közvetítésében, esdjél ki számunkra Istentől egy teljesen megújult szívet,

mely teljes erejéből szereti Istent és úgy szolgálja az emberiséget, ahogyan te tetted.

 

Ismételd meg az Úr előtt hathatós szavaid: „nincs több boruk” (Jn 2,3),

hogy az Atya és a Fiú mintegy új kiáradással küldje el számunkra a Szentlelket.

 

Csodálattal és hálával adózok folytonos jelenlétedért közöttünk, és az összes pap nevében én is felkiáltok: „hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám?” (Lk 1,43)

 

Aki mindig is Anyánk voltál, ne fáradj bele minket „meglátogatni”, vigasztalni, támogatni. Siess segítségünkre, és szabadíts meg minden ránk leselkedő veszélytől.

 

Mostani felajánlásunk és megszentelődésünk által még mélyebb és radikálisabb módon akarunk téged befogadni, teljesen és mindörökre, emberi és papi létezésünkbe.

 

Jelenléted virágoztassa fel magányunk sivatagját, ragyogtassa fel a napot homályunkra, hozza el a nyugalmat a vihar után, hogy minden ember meglássa

az Úr üdvösségét, akinek neve és arca Jézusé, amely mindörökre a tieddel egyesült

szíveinkben tükröződik.

 

Így legyen!

 fordította: Érszegi Márk Aurél / Magyar Kurír

 

Fatimába érvén XVI. Benedek az alábbi imádsággal hódolt a Fatimai Szűz szobra előtt:

 

 

Miasszonyunk, minden férfi és nő Anyja, itt állok, mint fiú, aki Édesanyját jött felkeresni, méghozzá testvérei és nővérei sokaságával együtt.

Péter utódaként, akinek az a küldetése, hogy Krisztus egyházában elöl járjon a szeretetszolgálatban, és mindenkit megerősítsen a hitben és a reményben,

Szeplőtelen Szíved elé kívánom tárni mindazon fiaid és leányaid örömét és reményét, valamint gondját és szenvedését, akik itt vannak a Cova da Iriában,

vagy távolról követnek minket. Szeretetreméltó Anya te névről ismersz mindnyájunkat, arcával és történetével együtt, és mindannyiunkat azzal az anyai jóindulattal szeretsz, amely magából a Szeretet-Isten szívéből fakad. Mindenkit rád bízok és neked szentelek, Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, és a mi Édesanyánk.

 

A Tiszteletreméltó II. János Pál pápa, aki itt, Fatimában háromszor keresett fel téged, és hálát adott „a láthatatlan kéznek”, amely megszabadította a haláltól

a május tizenharmadikai merénylet során, a Szent Péter téren, majdnem harminc évvel ezelőtt, a Fatimai Kegyhelynek adományozta az egyik lövedéket, amely őt súlyosan megsebesítette, s amit a te koronádba foglaltak, Béke Királynője.

 

Mélyreható vigaszt nyújt a tudat, hogy koronád nem csupán örömeink és reményeink ezüstjéből és aranyából áll, de aggodalmaink és szenvedéseink

„lövedékét” is magában foglalja.

 

Köszönetet mondok, szeretett Édesanyám, az imádságokért és az áldozatokért,

amelyeket a fatimai pásztorgyerekek végeztek a pápáért a jelenéseid által sugallt

érzésektől vezérelve. Köszönetet mondok mindazoknak, akik minden nap

imádkoznak Péter Utódjáért és az ő szándékaira, hogy a pápa erős legyen a hitben, merész a reményben és buzgó a szeretetben.

 

Mindannyiunk szeretett Édesanyja, Fatimai Kegyhelyeden átnyújtom az Arany Rózsát, amit Rómából hoztam; a pápa hálájának jelét azon csodákért, melyeket a Mindenható általad vitt végbe oly sokak szívében, akik zarándokként

érkeznek ide, anyai házadba.

 

Biztos vagyok benne, hogy a fatimai pásztorgyermekek, Boldog Ferenc és Jácinta, és Isten Szolgája, a Jézusról nevezett Lúcia velünk tartanak a könyörgés és az örvendezés ezen óráján.

 

Forrás: Vatikáni Figyelő

 I. 

 

Az Isteni irgalmasság rózsafüzére

Kép

Bevezetés: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

Nagy szemekre: "Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért."

Kis szemekre: "Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!"

Befejezésre (háromszor): "Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"  

 

 

 

 

 II.

 Alapvető imádságok latinul és magyarul

Ministránsoknál elvárás

 

 

1) Laudetur Iesus Christus.     

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

In aeternum. Amen.                          

Mindörökké. Amen.

 

2) In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.  Amen.  

Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

 

3) Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

 

4) Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum:

Adveniat regnum tuum:

Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie:

Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

 

Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.

 

 

Mi Atyának, aki a mennyekben vagy,szenteltessék meg a te neved;

jöjjön el a te országod;

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

és ne vígy minket kísértésbe;

de szabadíts meg a gonosztól!

 

Mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

 

 

5) Tantum ergo Sacramentum

Veneremur cernui:

Et antiquum documentum Novo cedat ritui:

Praestet fides supplementum Sensuum defectui.

  Genitori Genitoque

Laus et jubilatio,

Salus, honor,  virtus quoque Sit et benedictio:

Procedenti ab utroque Compar sit laudatio. Amen.

 

Panem de caelo praestitisti eis.

(Kenyeret adtál nekik a mennyből)

 

 

 

Omne delactamentum in se habentem.

(Minden gyönyörűséggel teljest)

 

Oremus!

....

 

Könyörögjünk!

.....

 

6) Ave, Maria, gratia plena Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

Amen

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van teveled.

Áldott vagy te az asszonyok közöt és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja,

imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján.

Amen.

 

7) Inclinatio ad crucem!

Inclinatio ad (pontificem) celebrantem!

Procedamus in pace!

In nomine Christi.

Amen.

Meghajlás a keresztnek!

Meghajlás a (püspöknek) papnak!

Induljunk békében!

Krisztus nevében.

Amen.

III.

 Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket harcainkban, a Sátán gonoszsága és cselvetése ellen légy oltalmunk. Parancsoljon neki az Isten, esedezve kérjük, te pedig, az égi seregek Vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak e világon, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. (XIII. Leó pápa)

 Áldozás előtti ima 

 Hiszem, Uram, és vallom,

hogy te vagy valóban Krisztus,

az élő Istennek Fia,

ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket,

akik között az első én vagyok.

A te titkos vacsorádnak részesévé

fogadj ma engem, Isten Fia;

mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot,

sem csókot nem adok neked, mint Júdás,

hanem mint ama gonosztevő megvallak téged:

Emlékezzél meg rólam, Uram,

            midőn eljössz, a te országodban.

Emlékezzél meg rólam, Uralkodó,

            midőn eljössz, a te országodban.

Emlékezzél meg rólam, Szent,

            midőn eljössz, a te országodban.

Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra

a te szent titkaidban való részesülés,

hanem lelkem és testem gyógyulására.

Hiszem, Uram, és vallom,

hogy ez, amiben most részesülök,

valóban a te valóságos és legtisztább tested,

s a te valóságos és elevenítő véred.

Kérlek, add, hogy ezeket

méltóan vegyem magamhoz

bűneim bocsánatára és az örök életre. Amen.

 

                                                        /Aranyszájú Szt. János/

Imádság áldozás után

Én Uram, én Istenem,
vedd el tőlem mindenem,
ami gátol Feléd!

Én Uram, én Istenem,
add meg nekem mindenem,
ami segít Feléd!

Én Uram, én Istenem,
fogadd el az életem,
hadd legyek egészen a Tiéd!

(Flüe-i Szt. Miklós imája)

 Szűz Szülője Istennek

 

Szűz Szülője Istennek! Engedd, hogy Tied legyek!

Tied életben, halálban, Tied jóban és balsorsban,

Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre.

Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek!

 

Anyám, Tebenned bízom és remélek!

Anyám, Teutánad epedek!

Anyám, Te jóságos kegyelmezz!

Anyám, Te hatalmas védelmezz!

Anyám, jöjj, segíts imádkozni!

Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni!

Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni!

Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!

 

Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas!

Akarsz is segíteni, ó irgalmas!

Kell is segítened, ó hűséges!

Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!

Anyám, Te vagy a kegyelmek Anyja, szomorúak Vigasztalója,

Bűnösök oltalma és menedéke! Föld reménye, mennynek ékessége!

 

Ki kérte segítségedet hasztalanul?

Ki távozott Tőled meghallgattatlanul?

Azért mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben!

Biztosan állítom életben és halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban!

Azért hiszem, és meghalok ezen hitemben:

Mária segít, hogy együtt lehessünk a mennyben!

 

Szűz Szülője Istennek! Engedd, hogy Tied legyek!

Tied életben, halálban, Tied jó és balsorsban,

Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre.

Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek!

                                                                                AMEN!

 

Uram,
tégy a béke eszközévé,
hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyűlölet van,
hogy megbocsássak,
ahol bűn van,
hogy egyesítsek,
ahol széthúzás van,
hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek,
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda,
ahol szenvedés van.

Nem azért, hogy vigasztalódjam,
hanem, hogy vigasztaljak;
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek;

csak ez a fontos,
mert amikor adunk - kapunk,
amikor megbocsátunk - bocsánatot nyerünk,
amikor meghalunk - új életre kelünk

 

                                                           /Assisi Szt. Ferenc/

 

Ima a Barátokért  

 Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm! Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a Te dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá! Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, reggel, pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyet a tiszta lelkek számára készítettél és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké! Ámen.

Uram, távolíts el tőlem minden akadályt, amely korlátoz engem a jóban.

Törd meg szívem keménységét és szabadíts meg a béklyóimtól!

Adj nyílt, éber szívet, amely mindig kész az igaz barátságra!

Nyisd meg szívemet felebarátaim közeledésére!

Vegyem észre, ha valahol megértő szavamra, segítő kezemre van szükség!

Lássák meg bennem az emberek az őszinte szándékot,

hogy minden gondjukban, bajukban szívesen osztozom,

s ha valami jót tehetek érdekükben, mindig számíthatnak rám!

Uram, tárd föl szívemet, hiszen Te ismered a legjobban!

Add, hogy mindenkinek mindene lehessek! Amen.

 

 

 Imádság a jó házasságért

 Úristen, ki teremtő terved alapján a házasságot az emberi nem alapjává tetted, világosítsd meg elmémet, s ha a házasság szentségét szántad nekem, kérlek, segíts az ehhez szükséges erények megszerzésére. Vezesd hozzám azt, akit életem társául kijelöltél. Add, hogy ő szíved szerint való legyen, aki Téged félve és szeretve képes hivatásának megfelelni, s a szent házasságban velem együtt élni. Amen. (A görög katolikus hívek imakönyvéből.)

 Néri Szt. Fülöp reggeli fohásza:

"Vigyázz, Uram, Fülöpre, mert meglásd, estére még elárul Téged!"